Stand: 23.05.2022 08:02

23.5.2022 Montag (Seite 1 / 2)
Nachrichten zum Tag
Betroffene Klassen 2b, 4c, 6a, 6b, 7a, 8a, 8b, 9a, 9b, 10a, 10b, VK 2, 6c, 9c

KlassenStd(Lehrer)Vertr.FachRaumEntfText
2b3MüBxAufteileniFö   
2b5MüBGolMusA 2.19  
4c1SönScuIA/DA 2.13  
4c2SönHolIA/D   
4c4SönMutD   
6a7IoaMalIA/EKGeschiD 2.06  
6abc8 - 9Mst---------x 
6b6SaiLitIAD 2.01  
7a3EbiRecEthA 1.18  
7a4EbiRecEthA 1.18  
7a6Ebi---------x 
7a7Ebi---------x 
8ab1 - 2AlbAlbSpMS 1.17  
8a7Sre---------x 
9abc1 - 2Dug---------x 
9abc1 - 2Han---------x 
9abc3 - 4IoaHinMKurs/blauB 2.05  
10a3WeiDugGeschiGmi 1.01  
10a4WeiSriIA/DGmi 1.01  
10a8Wei---------x 
10a9Wei---------x 

23.5.2022 Eduard-Spranger-Gemeinschaftsschule Reutlingen Schuljahr_21_22_Arbeitsdatei

Stand: 23.05.2022 08:02

24.5.2022 Dienstag (Seite 1 / 2)
Nachrichten zum Tag
Abwesende Klassen 9a, 9b, 10a, 10b, 9c
Betroffene Klassen 2b, 4b, 4c, 5a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b, 6c

KlassenStd(Lehrer)Vertr.FachRaumEntfText
2b7EbixAufteilenHausi1/2D 1.01  
4b3EbiRecDA 2.05  
4b4EbiFunDA 2.05  
4c1SönMojD   
4c2SönGabD   
4c3SönBolLgRA 2.07  
4c4SönJakIA/M   
5a1 - 2SriJakEB 2.06  
6bc8 - 9Ebi---------x 
7a1EbiBolLgR/WoStaA 1.18  
7a2EbiIoaGeschiA 1.18  
7a6Ebi---------x 
7b1Mal---------x 
7b2MalDugBioA 2.11  
8ab1Smi---------x 
8ab1HolSboIA/MB 1.14  
8ab2SmiBolIA/MB 2.05  
8ab2HolSboIA/MB 1.16  
8a3SriJakEB 1.16  
8ab4HolDomAESA 0.14  

24.5.2022 Eduard-Spranger-Gemeinschaftsschule Reutlingen Schuljahr_21_22_Arbeitsdatei

Der Türkischunterricht findet nicht statt! Rückenwind Hr. Len.. entfällt!